سقف وافل ( قالب وافل )

این قالب به عنوان یک قالب غیرماند...