رنگ و لاستیک حمید در سپاهان شهر

رنگ و لاستیک حمید...