میلگرد ۸ ساده

به میلگردهایی که آج نداشته باشند،...