استخدام یک نفر مسئول فنی

یک شرکت بازرسی فنی جهت دفتر مرکزی...