حلیم گندم و عدس تهران در اصفهان

حلیم گندم و عدس تهران...